GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ (674) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı GEOMATİK MÜHENDİSİ
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Geomatik (Geodesy + Geoinformatics) Mühendisliği, coğrafi nesnelere ait bilgilerin dijital ortamda toplanması, depolanması, işlenmesi, çözümlenmesi, modellenmesi, gösterimi ve kullanıma sunulması teknolojisidir. Coğrafi veriye, hayatın hemen her alanında, inşaat mühendisliğinden şehir bölge planlamaya, yapay zekâdan tıp alanına çok geniş bir uygulama yelpazesinde gereksinim duyulmaktadır.Geomatik mühendisliği, stratejik öneme sahip bir mühendislik dalıdır. Bilgi ve uzay teknolojilerindeki gelişmeler gün geçtikçe geomatik mühendisliğinin önemini arttırmakta ancak, bu konuda ülkemiz gereksinimlerini karşılayacak sayıda yüksek teknolojik eğitim almış, mühendisler yetiştirilememektedir. Geomatik Mühendisliği programının amacı: Ülkemizin çok ihtiyacı olan, Uzay ve Uydu Jeodezisi, Dijital Fotogrametri, Uydu Görüntüleri İşleme ve Çözümlemeleri, Küresel Uydu Navigasyon Sistemleri (Global Navigation Satellite Systems, GNSS), Coğrafi/Kent/Arazi Bilgi Sistemleri, Mühendislik Ölçmeleri, Lazer Tarama Teknolojisi, Sayısal Kadastro ve Tapu Veri Tabanları, İmar Uygulamaları, Sayısal Harita Üretimi ve Afet Bilgi Sistemleri alanlarında yüksek teknolojik eğitim almış mühendisler yetiştirmektir. Programın amacı mezunlarına:*Geomatik mühendisliği temel bilgilerini,*Uzay Jeodezisi, Dijital Fotogrametri, Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS), Uydu Görüntüsü İşleme ve Çözümlemeleri, Lazer Tarama Teknolojisi, Coğrafi/Arazi/Kent Bilgi Sistemleri, Sayısal Kadastro ve İmar Uygulamaları ve Sayısal Harita Üretimi konularında güncel teknolojik bilgi ve yöntemleri,*Coğrafi verilerin toplanması, işlenmesi, çözümlemeleri, yönetimi ve kullanıma sunulması konusunda temel bilgileri,*Coğrafi Bilgi Sistemi ve Konumsal Veri Tabanı tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde önemli etkenleri ve işlem adımlarını belirleme ve bu sistemleri kullanarak ilgili problemlere analitik çözümler geliştirme yeteneklerini,kazandırmaktır.Lisans programında güncel gelişmeler dikkate alınmış olup, sürekli gelişen bilgi teknolojilerine ve bu teknolojilerin kullanılmasına ağırlık verilmiştir. Geomatik Mühendisliği Lisans Programı`nda eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. Programa yerleştirilen ancak Hacettepe Üniversitesi tarafından belirlenen yabancı dil muafiyet koşullarını sağlayamayan öğrencilerin, Lisans Programı`na başlamadan önce Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Eğitimi Programı`nı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Programa kayıt yaptırabilmek için en az lise mezunu veya yurtdışı eşdeğeri dereceye sahip olmak gerekir. Programa Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Uluslararası öğrencilerin programa kabulü ise “Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi”nde belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilebilmesi için, "Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları sağlaması önkoşulu ile Öğretim Programı Tablosu`na uygun olacak şekilde en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olması gereklidir.
Mezun İstihdam Olanakları
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Coğrafi Bilgi Teknolojileri sektörü hızla gelişen ve büyüyen sektörler arasındadır. Geomatik Mühendisliği Lisans Programı mezunları için iş sahası çok geniştir. Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında, başta Coğrafi/Kent/Arazi/Afet Bilgi Sistemleri, altyapı, inşaat, imar, planlama, seyir, enerji, çevre, orman, ulaşım, savunma sanayi ve iletişim sektörleri olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler. Özellikle ülkemiz şartları göz önüne alındığında bu sektörler ekonomik açıdan önemli bir yerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu sektörleri kalkındırarak gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek bir seviyeye ulaştırmak için uzmanlaşmış ve nitelikli geomatik mühendislerinin yetiştirilmesine gereksinim vardır.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından düzenlenen ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=674