HUKUK FAKÜLTESİ (494) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programı, zorunlu dersler bazında yurtiçindeki hukuk fakülteleri ile benzerlik göstermektedir. Yalnızca seçmeli derslerin sayısı ve çeşitleri açısından bir farklılık vardır. Program, amacına uygun olarak, öğrencilerin yalnızca birer kanun ezberleyicisi olarak yetişmelerini önlemek ve hukuku üreten, düşünen, merak eden ve sorgulayan birer aydın olarak yetişmelerini sağlamak için felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi temel sosyal bilimleri de vurgulayan bir içeriğe sahiptir. Bu bağlamda, zorunlu dersler asgari düzeyde tutularak, geniş bir yelpazeden oluşan ve güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenen seçmeli derslere ağırlık verilmiştir.

Programın eğitim dili Türkçedir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak öğrencilerimiz, çeşitli yabancı hukuk dilleri ve sistemlerini öğrenebilecekleri gibi, bu hukuk sistemlerinin nasıl işlediği konusunda detaylı bilgi sahibi olacaklar ve İngiliz-Amerikan, Fransız ve Alman hukuk sistemleri kendi yabancı dillerinde öğrencilere aktarılacaktır. Öğrenci değişim programları ile söz konusu hukuk sistemlerinin yerlerinde tetkik olanağı sağlanacaktır.

Program Başkanı
Prof.Dr. Rauf KARASU
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi'nin kurulması, Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 01.05.2002 tarih, 7. oturum ve 2002-53 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın görüşüne sunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.07.2002 tarih ve 2002.7.70 sayılı kararıyla kurulma teklifi uygun görülerek Bakanlığa arz edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 06.07.2005 tarihli ve 15524 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2890 sayılı Kanun'un ek 30'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14.07.2005 tarihinde kararlaştırılmış ve 5 Ağustos 2005 tarih ve 25897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programı, zorunlu dersler bazında yurtiçindeki hukuk fakülteleri ile benzerlik göstermektedir. Yalnızca seçmeli derslerin sayısı ve çeşitleri açısından bir farklılık vardır. Program, amacına uygun olarak, öğrencilerin yalnızca birer kanun ezberleyicisi olarak yetişmelerini önlemek ve hukuku üreten, düşünen, merak eden ve sorgulayan birer aydın olarak yetişmelerini sağlamak için felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi temel sosyal bilimleri de vurgulayan bir içeriğe sahiptir. Bu bağlamda, zorunlu dersler asgari düzeyde tutularak, geniş bir yelpazeden oluşan ve güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenen seçmeli derslere ağırlık verilmiştir.Programın eğitim dili Türkçedir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak öğrencilerimiz, çeşitli yabancı hukuk dilleri ve sistemlerini öğrenebilecekleri gibi, bu hukuk sistemlerinin nasıl işlediği konusunda detaylı bilgi sahibi olacaklar ve İngiliz-Amerikan, Fransız ve Alman hukuk sistemleri kendi yabancı dillerinde öğrencilere aktarılacaktır. Öğrenci değişim programları ile söz konusu hukuk sistemlerinin yerlerinde tetkik olanağı sağlanacaktır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Hukuk Fakültesine giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite yerleştirme sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken asgari kredi sayısı 150`dir. AKTS sayısı ise 240`dır. Öğrencilere, programdan mezun olabilmeleri için zorunlu staj ya da bitirme projesi gibi ek koşullar getirilmemiştir. Dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde edilmiş olmalıdır.
Mezun İstihdam Olanakları
Programdan mezun olanların alacağı unvan "hukuk fakültesi mezunu"dur. Hukuk fakültesi mezunları ancak gerekli koşul ve sınavları geçip, mesleğe giriş için öngörülen mesleki eğitim ve stajı da tamamladıktan sonra "avukat", "hâkim", "savcı" unvanlarını alabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde değişik çalışma alanlarında istihdam edilebileceklerdir.
Ölçme ve Değerlendirme
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca her ders için bir eğitim-öğretim dönemi (yarıyılı) içerisinde (en az) bir vize ve dönem sonunda bir genel sınav öngörülmektedir. Hukuk Fakültesi olarak bu sınavların gerçekleştirilmesi için yeterli derslik ve amfilerin ayarlanması, sınavın güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi adına tüm vizeler ve genel sınavlar Fakültenin tüm öğrencileri için belirlenmiş sınav haftalarında gerçekleştirilmektedir. Genel sınavın başarı notuna etkisinin en az %40, en çok %60 olabileceği Yönetmelikle düzenlenmiş olup, dersin sorumlusu tarafından beirlenen oranlar her dersin bilgi paketinde belirtilmektedir. Vizeler ve genel sınavlar çoğunlukla yazılı, açık uçlu, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ya da boşluk doldurma sınavları şeklinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte bazı derslerde ödev, proje vs. gibi değerlendirme yöntemlerinin tercih edildiği de gözlemlenmektedir. Derslere devam mevzuatta belirtilen sınırlar içerisinde aranmaktadır ve sınavlara katılmada uygulanan bir ölçüttür.https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=494